• Imprimeix

Què són els medicaments finançats pel CatSalut?

El sistema sanitari públic finança els medicaments inclosos en l'oferta pública, dispensats amb recepta oficial del CatSalut. Així, els ciutadans assegurats del CatSalut que reben atenció en un centre de la xarxa sanitària pública tenen dret al finançament d'una part o del total del preu de venda del medicament que li hagin prescrit. Aquesta proporció ve determinada pel règim d'aportació i altres condicions del pacient, a partir dels quals es fixa el percentatge i els límits d'aquest copagament i, també en alguns casos, per la qualificació d'aportació reduïda de determinats medicaments.

Cal assenyalar que alguns dels medicaments inclosos en l'oferta pública són finançats pel CatSalut únicament en alguna de les indicacions que tenen autoritzades per a determinats diagnòstics.

Per altra part, hi poden haver també presentacions de medicaments que queden finalment fóra de finançament perquè no fixen el seu preu de comercialització al nivell establert per la normativa. En aquest cas, existeixen alternatives de medicaments de preu més barat, amb la mateixa composició i eficàcia, que es poden prescriure i dispensar amb càrrec al sistema públic.

Per recollir a la farmàcia els medicaments finançats pel sistema sanitari públic és imprescindible presentar el pla de medicació vigent (o bé la recepta en paper) juntament amb la targeta sanitària de la persona a nom de la qual va la recepta.

Copagament farmacèutic

El 2012, el sistema d'aportació econòmica dels ciutadans sobre el preu de venda al públic dels medicaments va canviar per tal d'adequar-lo a l'actual model de copagament farmacèutic, fixat ara segons la renda i la condició d'assegurat actiu o pensionistes establert en el marc de les mesures aprovades pel Govern i publicades al Reial Decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.

Reducció del percentatge d'aportació de l'usuari en la prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del CatSalut amb caràcter provisional i de forma transitòria en cas de situació de vulnerabilitat social o sanitària o de situació d'insuficiència econòmica

La Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, estableix el dret universal a l’assistència sanitària.

L’apartat 4 de l’article 3 estableix que els residents a Catalunya que tenen dret a l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics i que, d’acord amb el que s’estableixi per reglament, es troben en situació de vulnerabilitat social o sanitària o en situació d’insuficiència econòmica, estan exempts de fer aportacions en la prestació farmacèutica ambulatòria; en aquests supòsits, el Servei Català de la Salut n’assumeix la totalitat de la despesa.

La disposició final primera estableix que el procediment per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, i també el document acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament.

Mentre no s’aprovi l’esmentat reglament, tot tenint en compte que la Llei 9/2017 és vigent, es considera necessari establir els requisits per al reconeixement, en cas de situació de vulnerabilitat social o sanitària o de situació d’insuficiència econòmica, de la reducció del percentatge d’aportació de l’usuari en la prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del CatSalut, amb caràcter provisional i de forma transitòria fins que no s’hagi aprovat el reglament de la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Reintegrament excepcional del cost dels medicaments no finançats pel CatSalut

El CatSalut estableix també la possibilitat del reintegrament excepcional de l'import de determinats medicaments i productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica, d'acord amb el règim d'aportació de la persona assegurada, i sempre que la seva utilització sigui imprescindible per al tractament del pacient, tinguin eficàcia provada i i no es disposi de cap altra opció terapèutica en l’àmbit del finançament públic.

Data d'actualització:  03.04.2018