• Imprimeix

Interacció entre medicaments

Quan prenem diversos medicaments al mateix temps o de forma successiva a un altre medicament, herba medicinal, aliment, beguda o contaminant ambiental pot canviar l’efecte terapèutic del medicament en el nostre organisme. Això s’anomena interacció i les seves repercussions poden ser:

 • Disminució de l’efecte del medicament i conseqüent possible fallida del tractament.
 • Aparició d’efectes secundaris inesperats.
 • Augment de l’efecte del medicament i conseqüent possible toxicitat.

 

La millor manera d’evitar les interaccions medicamentoses és conèixer en tot moment què esteu prenent, perquè i com s’ha de prendre. En el cas de portar un tractament amb diversos medicaments, convé mantenir-se ben informat i preguntar al metge o farmacèutic quins medicaments podeu prendre junts i entre quins hi ha d’haver un temps de separació entre ells per evitar qualsevol tipus d’interacció o efecte no desitjat. Recordeu la possibilitat d’utilitzar el Pla de Medicació personalitzat on podeu introduir els medicaments que preneu, especificar les dosis i les hores que us toca prendre cadascun.
 
Els professionals de la salut també us poden orientar sobre aquells aliments, begudes, herbes medicinals, suplements dietètics o d’altres productes que poden afectar el resultat esperat dels medicaments que preneu. Hi ha casos especials on es recomana consultar al metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol medicament. Per exemple, les persones amb insuficiència renal o hepàtica i dones embarassades o en període de lactància.

 

Hi ha tres tipus principals d’interacció:

- Interacció del tipus medicamentosa. S’observa entre medicaments i també amb plantes medicinals. Un exemple seria l’administració conjunta d’un tranquil·litzant amb un medicament per a l’al·lèrgia. El resultat pot ser perillós ja que la capacitat de reacció de la persona podria veure’s disminuïda. Un altre exemple, seria el del hipèric o herba de Sant Joan (una planta medicinal amb propietats antidepressives) que té activitat sobre els enzims metabolitzadors del fetge. Per tant, l’herba de Sant Joan ha de ser administrada amb precaució juntament amb medicaments que necessitin l’acció d’aquests enzims hepàtics per ser eliminats de l’organisme.

- Interacció medicament-aliment o beguda. Aquest tipus d’interacció és bidireccional, és a dir, hi ha aliments que poden afectar el comportament d’un determinat medicament i hi ha medicaments que poden impedir l’absorció d’algun dels nutrients dels aliments. És aquest el cas, per exemple, de l’ús continuat de laxants, que pot impedir l’absorció d’algunes vitamines. En el cas contrari, de com pot un aliment o beguda afectar el comportament d’un determinat medicament, es cita freqüentment el cas del suc d’aranja. L’administració d’aquests suc pot augmentar l’efecte de certs medicaments (com per exemple la ciclosporina, la digoxina, la fexofenadina i el losartan). Per altra banda, les verdures del tipus crucíferes (bledes i cols) podrien disminuir l’efecte d’alguns medicaments. La barreja de begudes alcohòliques amb alguns medicaments pot disminuir la capacitat de reacció així com fer sentir a la persona cansada.

- Interacció medicament-estat físic o patològic de la persona. Aquest tipus fa referència a la interacció d’un medicament amb una situació clínica concreta de la persona. És el cas de l’administració simultània de descongestionants nassals en persones amb hipertensió arterial, o de l’ús antibiòtics (tipus sulfamides) o diürètics (tipus tiazides) en persones diabètiques.

A continuació es resumeixen els principals tipus d’interaccions amb les classes de medicaments més freqüentment prescrits així com les precaucions que s’han de tenir en compte abans de prendre’ls:

a. Antiulcerosos (prevenció o alleugeriment de l’acidesa associada a la indigestió i l’acidesa estomacal)

 • Cimetidina: pot interaccionar amb la teofil·lina (antiasmàtic), la warfarina (anticoagulant) i la fenitoïna (anticonvulsionant).
 • Inhibidors de la bomba de protons: consulteu amb el vostre metge si preneu clopidogrel i un protector gàstric com l’omeprazol, lansoprazol opantoprazol, ja que aquests podrien disminuir l’efecte clopidogrel.

 

b. Antiàcids (alleugeriment de l’acidesa associada amb la indigestió i l’acidesa estomacal). Consulteu amb el vostre metge o farmacèutic en cas que tingueu al·lèrgia a la llet o derivats o si el medicament conté més de 5 g de lactosa. Si teniu insuficiència renal o preneu altres medicaments.

c. Antiemètics (prevenció o tractament de les nàusees, vòmits o vertigen associat a nàusees i vòmits). Consulteu amb el vostre metge o farmacèutic si esteu prenent sedants o tranquil·litzants, patiu problemes respiratoris (emfisema, bronquitis crònica, asma), teniu problemes de la pròstata o teniu glaucoma. Eviteu prendre begudes alcohòliques.

d. Antihistamínics (alleugeriment temporal dels símptomes nassals com la congestió, rinorrea i esternuts). Es recomana consultar amb el seu metge o farmacèutic si està prenent sedants o tranquil·litzants, antihipertensius o antidepressius o si pateix problemes respiratoris (emfisema, bronquitis crònica o asma), problemes de pròstata o glaucoma. La ingesta d’alcohol i l’ús de sedants o tranquil·litzants poden augmentar la somnolència. Eviti el consum de begudes alcohòliques.

e. Antitussígens (tractament de la tos irritativa). Es recomana consultar amb el seu metge o farmacèutic si està prenent sedants o tranquil·litzants o pateix de la pròstata o té glaucoma.

f. Broncodilatadors (tractament de l’asma). Es recomana consultar amb el seu metge o farmacèutic si pateix del cor, de la tiroides, de la pròstata, té la pressió arterial alta o diabetis. També si s’està tractant per l’asma o ha estat ingressat per un episodi previ d’asma.

g. Laxants (alleugeriment temporal de l’estrenyiment). Es recomana consultar amb el metge o farmacèutic si pateix dels ronyons o si el laxant conté fosfats, potassi o magnesi. Si pateix de mal d’estómac, nàusees o vòmits.

h. Descongestionants nassals (alleugeriment temporal de la congestió nassal). Es recomana consultar amb el seu metge o farmacèutic si pateix del cor, de la tiroides, de la pròstata o té la pressió alta o diabetis.

i. Deshabituació tabàquica amb substitutius de la nicotina (alleugeriment dels símptomes de l’ànsia de fumar i l’abstinència). Es recomana consultar amb el metge o farmacèutic si té la pressió alta però no està essent tractat, pateix del cor o ha patit recentment un atac de cor o sent que el batec del cor és irregular. (La nicotina pot augmentar l’activitat cardíaca). També si està en tractament antidepressiu o antiasmàtic o se l’hi ha receptat algun altre medicament sense nicotina per deixar de fumar. No utilitzi substitutius de la nicotina si continua fumant, inhalant tabac en pols o utilitza altres productes que continguin aquesta substància.

j. Medicaments per a l’insomni. Es recomana consultar amb el metge o farmacèutic si està prenent sedants o tranquil·litzants, pateix problemes respiratoris (emfisema. Bronquitis crònica, asma), problemes de la pròstata o té glaucoma. Eviti prendre begudes alcohòliques.

k. Analgèsics (alleugeriment temporal dels dolors menors, petites molèsties i mal de cap). Es recomana consultar amb el metge o farmacèutic si consumeix 3 o més begudes alcohòliques al dia. Si pren també analgèsics EFP, ja que aquests poden incloure aspirina, ibuprofè, ketoprofè, naproxè, paracetamol i salicilat de magnesi. Es recomana llegir el prospecte d’aquests productes.

l. Estimulants (ajuden a combatre la fatiga física i mental). Quan s’utilitzen aquests tipus de productes, es recomana limitar el consum d’aliments, begudes i altres substàncies que continguin cafeïna; ja que un excés d’aquesta pot causar nerviosisme, irritabilitat, insomni i fins i tot accelerar el ritme cardíac. S’ha de tenir en compte que les dosis recomanades d’aquests productes acostumen a tenir tanta cafeïna com una tassa de cafè.

m. Anticoagulants orals Consulti sempre al seu metge abans de prendre qualsevol altre medicament. Molts medicaments poden interaccionar-hi, augmentat o reduint l’efecte de l’anticoagulant. S’ha de limitar el consum d’aliments rics en vitamina K, com per exemple els espàrrecs, els espinacs, l’enciam, el bròquil, la col i les bledes. Pot trobar més informació en el document del CedimCat: Tractament anticoagulant oral.

n. Antiinfecciosos

 • Antibiòtics: cal seguir correctament les pautes i la durada del tractament. Les tetraciclines i les quinolones (medicaments utilitzats en infeccions orals i gastrointestinals) no s’han d’administrar conjuntament amb aliments rics en calci i ferro ja que afecten a la seva absorció.
 • Griseofulvina (antifúngic): s’ha de prendre després dels àpats.

 

Com s’ha citat anteriorment, els aliments poden interferir amb els medicaments i hi ha alguns tipus d’aliments o begudes que han de ser evitats en cas de prendre un determinat medicament.

Presa de medicaments:

 • En dejú: significa que el medicament ha de prendre’s almenys una hora abans de menjar, o dues hores després ja que la seva absorció podria veure’s disminuïda. És el cas per exemples d’alguns antibiòtics, com l’amoxicil·lina o les tetraciclines, i també de la teofil·lina.
 • Amb els menjars: el medicament ha de prendre’s immediatament d’haver dinat per a evitar les molèsties digestives que pugui causar (com alguns antiinflamatoris) o en alguns casos per a millorar la seva absorció (com la griseofulvina o la lovastatina).

 

Aliments o begudes que he d'evitar:

 • Sempre s’ha d’evitar el consum de begudes alcohòliques juntament amb qualsevol medicament.
 • Evitar el suc d’aranja ja que interfereix amb bastants medicaments com ara els antagonistes del calci, algunes benzodiazepines, els hipolipemiants del tipus atorvastatina, lovastatina i simvastatina, el saquinavir i la ciclosporina.
 • Els aliments rics en vitamina K estan contraindicats en el casos de tractament amb Sintrom o Aldocumar.

 

Com s’ha dit anteriorment l’herba de Sant Joan, que presenta propietats antidepressives interfereix amb diversos medicaments, augmentant la seva eliminació fet que pot fer disminuir-ne la seva eficàcia.

Per tant es recomana evitar l’ús simultani de l’herba de Sant Joan amb algun dels medicaments següents:

 • Alprazolam
 • Amitriptilina
 • Anticoagulantes orales
 • Ciclosporina
 • Digoxina
 • Etinilestradio
 • Indinavir
 • Metadona
 • Simvastatina
 • Pravastatina
 • Tacrolimus
 • Teofilina

 

1. Amarilles P, Giraldo NA, Faus MJ. Interacciones medicamentosas: aproximación para establecer y evaluar su relevancia clínica. Med Clin (Barc) 2007;129(1):27-35.

2. Morales-Olivas FJ, Estan L. Interacciones medicamentosas. Nuevos aspectos. Med Clin (Barc) 2006;127(7):269-75.

3. Interacciones de medicamentos: Lo que usted debe saber

 

Data d'actualització:  14.01.2015