• Imprimeix

Anàlisi cost-efectivitat dels tractaments per a l’hepatitis C

Des dels darrers anys, es disposa de nous tractaments

19/07/2017 09:07
imatge

Abans del 2011, per tractar l’hepatitis C crònica, l’estàndard de tractament era l’interferó pegilat (PEG-IFN) en combinació amb ribavirina (RBV), però, sota aquest tractament, només en una proporció de pacients s’aconsegueix una càrrega viral baixa sostinguda en el temps, el tractament té una durada llarga, presenta nombrosos efectes adversos i una discreta eficàcia.

Gràcies a  l’aparició de boceprevir, telaprevir, i, posteriorment,  simeprevir, sofosbuvir, daclatasvir-sofosbuvir, ledispavir-sofosbuvir, dasabuvir, i ombitasvir-paritaprevir-ritonavir  (tractaments sense interferó), s’aconsegueix millor tolerabilitat, durades més curtes de tractament i millor eficàcia en termes de resposta virològica. No obstant això, els costos d’aquests tractaments en comparació amb PEG-IFN+RBV fa necessària una avaluació en termes de cost-efectivitat .

A través d’una modelització, s’ha avaluat el cost-efectivitat dels diferents règims de tractaments per a l’hepatitis C crònica (genotips 1-4), sota la perspectiva del finançador canadenc, a través d’una anàlisi cost-utilitat, amb resultats en anys de vida ajustats per qualitat (AVAQ).

Per a cada genotip 1, almenys 1 dels tractaments lliures d’interferó són econòmicament favorables en comparació amb PEG-IFN+RBV sol, amb una disposició a pagar de 50.000 $ per AVAQ. Per als genotips 2-4 naïf, el tractament lliure d’IFN o el tractament PEG-IFN+RBV no són econòmicament favorables comparats amb PEG-IFN+RBV amb 50.000 $/AVAQ, però per a aquests genotips tractats prèviament, el tractament lliure d’IFN o amb PEG-IFN+RBV sí que és econòmicament favorable, i mostra disposició a pagar 50.000 $/AVAQ comparat amb no tractament.

Per tant, considerant el ritme ràpid de desenvolupament de fàrmacs per tractar l’hepatitis C, caldran noves revisions i actualitzacions d’anàlisi cost-efectivitat. Per tal de combatre la malaltia amb eficàcia, cal garantir l’accés als tractaments, afrontar reptes pressupostaris i desenvolupar tècniques de cribratge i tractament equitatius i eficients.