• Imprimeix

Guia de pràctica clínica de l’ICS: hipercolesterolèmia

Maneig terapèutic tant en prevenció primària com en secundària. Causes principals d’hipercolesterolèmia i criteris diagnòstics per a la hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica

09/02/2018 12:02
imatge

En l’actualitat, no hi ha un consens clar sobre els llindars de colesterol sèric per tal de definir la hipercolesterolèmia. En l’àmbit de l’ICS, la hipercolesterolèmia es defineix com un nivell de colesterol total superior a 250 mg/dl, tot i que xifres més baixes (200-250 mg/dl) poden també requerir d’algun tipus d’intervenció terapèutica en presència de factors de risc cardiovascular.

Aquesta guia exposa breument el maneig terapèutic que es recomana tant en prevenció primària com en secundària, així com les causes principals d’hipercolesterolèmia i els criteris diagnòstics per a la hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica.

En prevenció primària, les intervencions terapèutiques es basen principalment en el risc coronari (REGICOR). Com a tractament d’elecció la guia breu recomana la simvastatina (20-40 mg/dia), tot i que en casos molt concrets, com la insuficiència renal estadi 3b a 5 o per interaccions amb altres fàrmacs, pot ser necessari reduir la dosi de simvastatina a 10 mg o utilitzar atorvastatina a 10-20 mg/dia. Si amb el tractament amb simvastatina 20-40 mg/dia no s’assoleix l’objectiu terapèutic (reducció < 30% els nivells de colesterol LDL (cLDL) o cLDL ≥130 mg/dL), es recomana augmentar la dosi de simvastatina a 40 mg/dia o, si el pacient ja estava tractat amb aquesta dosi, canviar a atorvastatina 40 mg/dia.

Com a prevenció secundària, la guia breu recomana el tractament amb simvastatina 40 mg/dia o atorvastatina 40-80 mg/dia si hi ha antecedents de síndrome coronària aguda. Si amb el tractament inicial no s’assoleix l’objectiu terapèutic (reducció < 50% de cLDL o cLDL ≥ 100 mg/dL), es recomana utilitzar atorvastatina 40-80 mg/dia.

Addicionalment, la guia també detalla alguns consells d’estil de vida que els professionals han de recomanar, així com informació per als pacients.

Guia breu elaborada per professionals sanitaris que emet recomanacions sobre cribratge, diagnòstic i tractament de la hipercolesterolèmia