Es disposa en el mercat d’una gran varietat d’insulines amb diferents perfils farmacocinètics, gran varietat de sistemes d’administració, i diverses marques comercials. Això facilita la confusió entre elles i possibles errors de medicació. Per tal de prevenir-los és important conèixer els diferents tipus d’insulina, així com les característiques de cada una d’elles.

Les insulines es classifiquen:

  • Segons la seva estructura: insulines humanes i anàlegs d’insulina.
  • Segons la seva farmacocinètica: insulines d’acció ràpida, intermitja i perllongada.
    També es disposa de mescles d’insulines amb característiques farmacocinètiques mixtes. Les característiques farmacocinètiques de les insulines són les que condicionen el seu ús en la pràctica clínica. Es defineixen en el seu l’inici d’acció, el pic o efecte màxim i la duració de l’acció. Les diferències en la farmacocinètica determinen els règims d’administració i la posologia.
  • Inici d’acció: inici de l’efecte de la insulina.
  • Efecte o pic màxim: temps que tarda en assolir la màxima concentració o màxim efecte.
  • Duració de l’acció: període de temps en el que es manté l’efecte de la insulina.

Taula-resum de les insulines i els anàlegs

Amb el propòsit de facilitar el coneixement de les diferents especialitats d’insulines, la seva composició i els diferents dispositius injectables, s’han recollit en aquestes taules, agrupats segons la seva cinètica d’acció, les insulines i els seus anàlegs disponibles en el mercat.


Taula insulines i anàlegs (taula completa):
Insulines ràpides
Insulines intermitges
Insulines lentes
Insulines bifàsiques

Autor del document

Luis Mendarte Barrenechea
Servei de Farmàcia
Hospital Universitari Vall d'Hebron.

 

Data d'actualització:  18.09.2009