• Imprimeix

Programa de prevenció d'errors de medicació

A Catalunya, el Departament de Salut ha posat en funcionament un Programa de prevenció d'errors de medicació pioner a l’Estat espanyol.

L’objectiu principal és incrementar la seguretat en l’ús de medicaments.

Els seus objectius específics són:

 • Establir un sistema que permeti disposar d’informació fiable sobre els errors que es puguin produir en relació amb la prescripció, la preparació, la dispensació o l’administració dels medicaments a Catalunya i impulsar la implantació del sistema de notificació voluntària d’errors de medicació, de manera anònima i a través d’Internet.
 • Analitzar les causes dels errors de medicació notificades a través del programa.
 • Estudiar i proposar l’adopció de mesures preventives que, en cap cas, no han de tenir caràcter punitiu per als professionals que els notifiquin.
 • Difondre els coneixements sobre els errors de medicació i les estratègies de prevenció entre els professionals de la salut.
 • Avaluar l’impacte sanitari i econòmic dels errors de medicació.

D’una banda, el Departament de Salut signa un conveni de col·laboració amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica per tal d’establir i estendre el sistema de notificació voluntària i extreure’n les dades que permetin fer l’anàlisi de les circumstàncies que causen els errors. Aquesta notificació es pot fer de forma anònima a través d’Internet a l’adreça del Programa de prevenció d’errors de medicació.


Consell Assessor sobre la Prevenció dels Errors de Medicació

D’altra banda, es crea un consell assessor adscrit a la Direcció General de Recursos Sanitaris que, a través de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris i partint de l’anàlisi de la situació, proposi mesures preventives concretes de millora a Catalunya, amb l’objectiu de fer més segura la utilització dels medicaments i que eviti els errors de medicació. 

Aquest consell assessor es planteja amb caràcter pluridisciplinari i està format per representants de diverses institucions, societats científiques i col·lectius professionals, com ara:

 • Departament de Salut
 • Facultat de Farmàcia
 • Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
 • Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya
 • Societat Catalana de Farmàcia Clínica
 • Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
 • Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
 • Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria
 • Institut Català de la Salut
 • Fundación Avedis Donabedian
 • Fundación Pharmaceutical Care

Pot notificar de manera voluntària, anònima i no punitiva, qualsevol persona que es trobi dins del procés del medicament, des de la fabricació i registre seguit de la prescripció, dispensació i administració de la medicació.

El dia 1 de novembre de 2007 es va publicar el Reial Decret 1344/2007, d’11 d’octubre, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d’ús humà.

Amb aquesta publicació es desenvolupa la Llei de 29/2006, de garanties i ús racional de medicaments, en el que es recullen les garanties de seguiment de la relació benefici/risc de l’ús dels medicaments.

Aquest Reial Decret actualitza i adapta al progrés tècnic la regulació vigent, i incorpora les novetats introduïdes per la Directiva 2004/27/CE que estableix una normativa europea sobre medicaments.

El Reial Decret 1344, entre d’altres coses, desenvolupa la normativa referent a la notificació de reaccions adverses i la notificacions dels errors de medicació.

Per a notificar cal que accediu aquí.

Data d'actualització:  23.08.2016