• Imprimeix

Ús d'antipsicòtics en nens i adolescents (febrer 2018)

Senyal

  • A Catalunya, entre 2008 i 2013 el consum d’antipsicòtics ha augmentat en tots els grups d’edat. El 2013, un 80% del consum corresponia a antipsicòtics atípics.1
  • En nens i adolescents, els antipsicòtics de segona generació o atípics produeixen efectes adversos metabòlics i endocrins amb més freqüència i gravetat que en adults.1,2,3

Preguntes

Convé conèixer el nombre de persones menors de 18 anys que han rebut algun antipsicòtic entre els anys 2013 i 2016, l’evolució del consum en DDD per 1.000 habitants i dia, l’origen de la primera prescripció, la retenció en el tractament als 12 mesos, així com el nombre d’iniciadors del tractament amb un antipsicòtic que havien rebut fàrmacs per al TDAH en l’any anterior.

Hipòtesi

Entre 2013 i 2016 ha augmentat l’exposició dels nens i adolescents a antipsicòtics.

Mètodes

La font d'informació utilitzada ha estat el Registre de prestació farmacèutica del CatSalut. Per a totes les anàlisis s’ha utilitzat la població Idescat.

  • S’ha examinat el nombre de pacients que han rebut com a mínim una prescripció d’un antipsicòtic (N05A) i el consum en DDD per 1.000 habitants i dia (DHD) de 2013 a 2016.
  • L’origen de les prescripcions s’ha examinat en el 2n trimestre de 2017.
  • S’ha examinat la retenció en el tractament al cap de 12 mesos, en els pacients que van iniciar tractament el maig de 2016 (i no havien rebut antipsicòtics en els 12 mesos anteriors).
  • S’ha examinat el percentatge de pacients tractats amb antipsicòtics que havien rebut fàrmacs per al TDAH en l’any anterior en els quals van començar el tractament en el 2n trimestre de 2017.

Resultats

Entre 2013 i 2016, més de 8.000 < 18 anys van rebre com a mínim una recepta d’algun antipsicòtic; el consum d’aquest grup d’edat es va mantenir estable en 2 DDD per 1.000 habitants i dia. La franja d’edat amb una densitat de consum més alta va ser la d’homes de 14 a 17 anys (vegeu figura).

 gràfica antipsicotics en nens

Figura. (a) Percentatge de població que va rebre un antipsicòtic segons edat i sexe. (b) Consum d’antipsicòtics en DHD per grups d’edat i sexe.

Els antipsicòtics més consumits van ser risperidona, aripiprazole, quetiapina i olanzapina. D’aquests, la quetiapina (1.001 pacients, 11,4% dels tractats el 2016) no està autoritzada en menors de 18 anys.

L’origen de les primeres prescripcions en el 2n trimestre de 2017 va ser el psiquiatre en un 64% dels casos seguit del pediatre en un 18%.

Dels < 18 anys que van iniciar tractament el maig de 2016 (i no havien rebut antipsicòtics en els 12 mesos anteriors), un 78% encara en rebia 12 mesos després de la primera dispensació (sense diferències significatives segons edat i sexe).

Dels < 18 anys que van iniciar una antipsicòtic entre abril i juny de 2017, un 24,5 % havia rebut un fàrmac per al TDAH en l’any anterior. Aquest percentatge va ser significativament més alt en nois (31% dels de 0-14 anys i 26,4% dels de 15-17 anys; en conjunt, 29,9%) que en noies (19,7% i 8,6%, respectivament, en conjunt 14,3%).

Conclusions

Entre 2013 i 2016, més de 8.000 < 18 anys van rebre com a mínim una recepta d’algun antipsicòtic. El primer prescriptor va ser un psiquiatre en un 64% dels casos. La quetiapina va ser el 3r antipsicòtic en consum, malgrat que el seu ús no està autoritzat en < 18 anys.

Un any després de la primera recepta, un 78% dels que havien iniciat tractament continuava rebent un antipsicòtic.

Un 30% dels nois i un 14% de les noies que van iniciar tractament amb un antipsicòtic entre abril i juny de 2017, havien rebut algun fàrmac per al TDAH en l’any anterior.

Caldria conèixer les raons que motiven la prescripció d’antipsicòtics en nens i adolescents. L’antecedent freqüent d’ús de fàrmacs per al TDAH podria indicar un cert grau d’imprecisió diagnòstica. Tot i que en ocasions els trastorns psicòtics greus en < 18 anys poden requerir l’ús de fàrmacs neurolèptics, convindria revisar el perfil i la justificació del seu ús en aquesta població.

Referències

1Borrell M, Clusa D. Una proposta per a la prescripció racional dels neurolèptics. E-farma RSB 2015; 23: 1-4. Disponible a:

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/barcelona/medicaments_i_farmacia/butlleti_e_farma/efarma_23.pdf

2Flank J, Sung L, Dvorak CC, Spettigue W, Dupuis LL. The safety of olanzapine in young children: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf 2014; 37: 791-804.

3Correll CU, Manu P, Olshanskiy V, Napolitano B, Kane JM, Malhotra AK. Cardiometabolic risk of second-generation antipsychotic medications during first-time use in children and adolescents. JAMA 2009; 302: 1765-73.

Data d'actualització:  20.02.2018