Medicaments i fractures en la gent gran (juny 2017)

Cos de l'article

Senyal

En la gent gran, la fractura de coll de fèmur és una de les principals causes de mortalitat i deteriorament funcional.1 La causa principal en són les caigudes.2 L’edat, certs medicaments (neurolèptics, antidepressius, hipnosedants, analgèsics opiacis, altres depressors d’SNC i hipotensors3), la demència i els trastorns de l’equilibri són els principals factors de risc. L’impacte en termes de salut pública pot ser important. 

Preguntes

Convé conèixer:

  • El nombre de persones de ≥ 65 anys que l’any 2016 va rebre algun psicofàrmac (antipsicòtic, antidepressius, hipnosedants), un opiaci, gabapentina, pregabalina o antihipertensius IECA o ARA (II), així com el nombre de DDD consumides.

Hipòtesi

A Catalunya, l’exposició de la gent gran als fàrmacs esmentats té una prevalença elevada.

Mètodes

La font d'informació utilitzada és el Registre de prestació farmacèutica del CatSalut. El període d'anàlisi ha estat de gener a desembre de 2016. S’han analitzat els grups següents: antidepressius (N06A, N06CA); neurolèptics (N05A); hipnosedants (N05BA, N05CD, N05CF); opiacis (N02A): tramadol (N02AX02, N02AJ14, N02AJ15, N02AJ13), fentanil (N02AB03) i altres (N02A excepte tramadol [N02AX02, N02AJ14, N02AJ15, N02AJ13] i fentanil [N02AB03]); gabapentinoides (N03AX12 i N03AX16); IECA, i ARA II (C09AA, C09B, C09D, C09CA).

 

Per conèixer l’ús de combinacions d’aquests fàrmacs, s’ha fet un estudi transversal de les prescripcions vigents en una data concreta (24 d’abril de 2017).

 

Per a totes les anàlisis, s’ha utilitzat la població assegurada pel CatSalut. Per a l’anàlisi de les dades agregades, s’ha utilitzat població Idescat.

Resultats

L’any 2016, un 76% dels ≥ 65 anys va rebre com a mínim un fàrmac que incrementa el risc de caiguda i fractura. Més d’un 50% dels ≥ 65 anys va rebre alguna dispensació d’un IECA o ARAII, més d’un 30% un hipnosedant, prop d’un 25% un antidepressiu, un 18% un opiaci, un 8% un neurolèptic i un 7% un gabapentinoide (taula 1). Aquestes proporcions van augmentar amb l’edat: 60% dels de 65 a 69 anys, 71% dels de 70-79 anys, 80% dels de 80-89 i 79% dels de més de 90 anys (figura 1).

 

Taula 1.  Nombre d'usuaris de ≥ 65 anys amb alguna dispensació d’un fàrmac de risc de fractura de fèmur durant l’any 2016.

Grup terapèutic

Dones

Homes

Total

% d’usuaris sobre població general

DDD per persona i any

DDD per 1.000 hab. i dia

IECA-ARA II

392.211

317.681

709.892

52

541

766

Hipnosedants

334.777

138.754

473.531

34

220

208

Antidepressius

241.514

80.017

321.531

23

294

189

Neurolèptics

71.131

35.963

107.094

8

79

17

Opiacis

·       tramadol

·       fentanil

·       altres

 

133.938

25.080

43.801

 

56.093

9.031

20.921

 

190.031

34.111

64.722

 

14

2

5

 

48

144

95

 

18

10

12

Gabapentinoides

61.102

33.264

94.366

7

91

17

Com a mínim un fàrmac

626.382

421.185

1.047.567

76

583

1.220

 

L’ús d’algun psicofàrmac va ser més prevalent en dones que en homes (figura 1). La prevalença d’ús va ser tant més gran com més alta era l’edat. Un 54% de neurolèptics va rebre quetiapina.

a)                                                                                                            b)

            

 Figura 1. Proporció d’usuaris de ≥ 65 anys amb dispensació d’algun psicofàrmac durant el 2016. Distribució per sexe (a) i edat (b).

 

L’analgèsic opiaci més consumit va ser el tramadol (75% de tots els opiacis). La prevalença d’ús d’opiacis va ser més alta en dones (22% comparat amb 13% d’homes). Es va prescriure una mitjana de 45 DDD d’opiacis a cada persona tractada.

 

En un any, 709.892 persones de 65 anys o més van rebre algun IECA o ARA-II. Es van dispensar 541 DDD per persona i any, que equival a més de 800 DDD per 1.000 habitants i dia. La proporció de persones tractades era tant més alta com més alta era l’edat.  

 

Figura 2. Proporció de dones i homes de ≥ 65 anys que han rebut una dispensació d’algun IECA o ARA II durant l’any 2016.

 

Un total de 94.366 persones de 65 anys o més, de les quals dos terços eren dones, van rebre alguna dispensació de gabapentina o de pregabalina (taula 1).  

 

El 24 d’abril de 2017 hi havia 933.268 persones amb prescripció activa d’algun fàrmac que incrementa el risc de caiguda. Un 18,4% dels més grans de 65 anys (252.272) tenia prescrits dos fàrmacs de risc, un 8% en tenia tres, un 3% en tenia quatre i un 1,2% cinc o més.

Conclusions

L’any 2016, a Catalunya, un 76% de les persones de 65 anys o més va rebre un fàrmac que incrementa el risc de caiguda i fractura: un IECA o un ARA II (50%),  un psicofàrmac (prop de 50%), un analgèsic opiaci (45%), o un gabapentinoide (7%). L’ús d’aquests fàrmacs va ser més elevat en les dones, que són el grup de població de més risc.4 Gairebé un 20% dels de més de 65 anys rep dos fàrmacs de risc de manera simultània, i un 12,2% en rep tres o més.

 

Els resultats d’estudis observacionals mostren que els antidepressius augmenten entre un 48% i un 68% el risc de caiguda i de fractura, els hipnosedants entre un 47 i un 57%, i els antihipertensius fins a un 24%. Una revisió sistemàtica Cochrane va identificar que la revisió de la medicació en la gent gran és una de les mesures més efectives per reduir el risc de caiguda i fractura. Caldria estendre i reforçar les iniciatives existents per revisar la prescripció d’aquests fàrmacs.5

Referències

Alvarez-Nebreda ML, Jiménez  AB, Rodríguez P, Serra JA. Epidemiology of hip fracture in the elderly in Spain. Bone 2008; 42: 278-85.

Bergen G, Stevens MR, Burns ER. Falls and fall injuries among adults aged ≥65 years — United States, 2014. MMWR 2016; 65: 993-98. Disponible a: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6537a2.htm

Woolcott J, Richardson K, Wiens M, Patel B, Marin J, Khan K et al. Meta-analysis of the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons. Arch Intern Med 2009; 169: 1952-60.

Anònim. Aumento del riesgo de fractura por medicamentos. Bol Ter Andal 2010; 26: 21-24.

Anònim. Com ajudar els pacients a deixar de prendre fàrmacs hipnòtics i sedants. TerapICS 8, setembre de 2014. http://www.ics.gencat.cat/butlleti_medicaments/public/view.php?ID=21